منم می خوام ، می خوام داد بزنم بلکه صدام به یه جایی برسه

منم میخوام دیده بشم جذاب باشم یکی باشه 

هه حتی نوشتن این چیزا اینجا داره خردم میکنه، شاید دیره شاید عشق یه چیز بچگونس، شاید برا ۲۰ ساله هاس

شاید برا این حرفا دیگه بزرگ شدم اما من دلم خیلی چیزا میخواد که به موقعش نداشته مشون هنوزم ندارمشون

منبع : مردن امرساده ای ایست |می خوام
برچسب ها : شاید ,خوام